Szkolenie przeciwpożarowe – obowiązkiem pracodawcy

Zdrowie, życie, mienie, środowisko – to właśnie ma na celu ochrona przeciwpożarowa. Dlatego jest ona tak bardzo ważna również w stosunkach pracy. Przepisy mówią jasno, że każdy właściciel czy też użytkownik budynku ma obowiązek zapewnić ochronę przeciwpożarową. Oznacza to, że zarówno pracodawca, który jest właścicielem budynku, jak i ten który budynek wynajmuje musi spełnić określone w ustawie obowiązki.

Należy przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Trzeba wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Konieczne jest także zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie. Należy też zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji. Pracodawca ma także obowiązek przygotowania budynku, obiektu, terenu do prowadzenia akcji ratowniczej. Konieczne jest zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ważne jest też ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Chociaż żadne przepisy szczegółowe nie określają jasnych ich zasad, musza być one dostosowane do specyfiki pracy na określonym stanowisku. Osoby kierujące pracownikami poznają inne tematy niż pracownicy biurowi.

Program takiego szkolenia obejmuje podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru. Podczas takiego instruktarzu pracownik powinien poznać: ogólne wiadomości o pożarach, potencjalne źródła zagrożeń pożarowych, możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, zasady ewakuacji, zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenie przeciwpożarowe to bardzo istotna kwestia w zakładach pracy, które powoduje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz poszerza wiedzę na temat zagrożeń.