Gaśnice – przegląd, konserwacja oraz zasady bezpiecznego wyposażania budynków

Każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice spełniające wymagania polskich norm. Przegląd i konserwacja gaśnic to bardzo istotna kwestia dla zachowania pełnego bezpieczeństwa. Dlatego warto to regularnie zlecać profesjonalistom.

Zgodnie z przepisami jedna jednostka środka gaśniczego powinna przypadać na:

-każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,

-w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2

-w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.

-w pozostałych nie wymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m2 chronionej strefy.

Jaki certyfikat powinny posiadać gaśnice?

Gaśnicami, które spełniają wymagania Polskich Norm, są wszystkie posiadające aktualny, wystawiony przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), certyfikat zgodności.

W jakich budynkach nie trzeba stosować gaśnic?

Z obowiązku wyposażania w gaśnice wyłączone są budynki kwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, to znaczy budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne.

Jakie są rodzaje, oznaczenia gaśnic?

-GP – gaśnica proszkowa

-GW – gaśnica pianowa

-GWG – gaśnica gastronomiczna

-GS – gaśnica śniegowa

-GWM – gaśnica wodna mgłowa

-AP – gaśnica przewoźna proszkowa (agregat gaśniczy)

-AS – gaśnica przewoźna śniegowa (agregat gaśniczy)

-cyfra np. 4 – oznacza ilość (kg lub dm3) środka gaśniczego

-znak „x” – oznacza, że zbiornik (gaśnica) jest pod stałym ciśnieniem, tj. gaz      zasilający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy

-znak „z” – oznacza, że środek i czynnik zasilający umiejscowione są w osobnych zbiornikach

-można spotkać także oznaczenie ABC/E gdzie litera E oznacza, że gaśnicę przystosowano do gaszenia urządzeń pod napięciem powyżej 1 kV.

 

Co oznaczają litery na gaśnicy?

-A –  gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

-B – gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

-C – gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu,

-D – gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów metali palnych np. magnezu, sodu, uranu,

-F – gaśnica przeznaczona do gaszenia pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce)